• +39 070 7968445
  • Lunedì 18:00 - 21:00 | Mercoledì e Giovedì 18:00 - 20:00

Is cosas càmbiant. Is cosas funti cambiadas: is personas cun s'HIV no trasmitint su virus.

 SRD Manifesto 01 Uomo

LILA Casteddu dd’ant fundada in su gennàrgiu de su 1993, in is annus de su grandu apretu de s'AIDS, e custu est su de 30 annus  de traballu nostru sighiu in Sardinnia.

In prus de ponni a disponimentu provas de controllu po s'HIV, po s'Epatite C e po sa Sifìlide (1350 personas testadas de su 2016 e prus de 2600 provas fatas de badas), unu servìtziu de ascurtu telèfonicu (4500 telefonadas in is ùrtimus 5 annus) e fainas in scola (una mèdia de 1200 studiantis atobiaus cada annu, de 15 annus, cun su progetu EducAids), seus sempri atentus meda a is bisòngius de su territòriu.

Po custu, in ocasioni de is 30 annus  nostrus, impari a su sòtziu “Liberatzione”, eus detzìdiu de bortai in sardu sa campànnia "is cosas càmbiant" contra a su stigma asuba de s'HIV, ca pensaus cHI sa lìngua sarda depat essi biva e impeRada fintzas candu fueddat de temàticas sotzialis de importu cumentI a s'HIV.

“Nosi acuntessit fatuvatu de arriciri pedidas de agiudu in lìngua sarda e afortunadamenti casi totus is voluntàrius nostrus funt bilìnguis: seus prexaus meda de custa collaboratzioni cun Liberatzione chi si permitit de biri is campànnias e is messàgius anti-stigma in sa lìngua mama nosta” at decrarau Brunella Mocci, Presidenta de Lila Casteddu.

“Eus cumintzau 30 annus A OI, e is primus annus funt stetius tostus meda, ma eus fatu passus a innantis po su chi pertocat s'HIV; oi puru sighit traballosu a s’ocupai de unu tema chi is istitutzionis no cunsiderant. A pustis de 30 annus de LILA Casteddu e a prus de 40 annus de s’incarada de s'AIDS in su mundu - sutalìniat Brunella Mocci - s’agatat ancora disinformatzioni meda asuba de su tema e discriminatzioni cara a is personIs cun HIV. S'informatzioni istitutzionali in Itàlia no andat a passu cun su tempus e cun sa scièntzia,

arrexoni po s'assòtziu nostu a sighiri a operai cun una comunicatzioni curreta, annoadora e mirada, inderetada a sa preventzioni e contra a su stigma”.

scritu de s'Assotziu “Liberatzione” (LINK)

 

Is cosas càmbiant. Is cosas funti cambiadas: is personas cun s'HIV no trasmitint su virus.

Campagna in Sardo 30nnale LILA Cagliari 3

Campagna in Sardo 30nnale LILA Cagliari 2Campagna in Sardo 30nnale LILA Cagliari 1

  • +39 070 7968445
  • Lunedì 18:00 - 21:00 | Mercoledì e Giovedì 18:00 - 20:00
We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.